Privacy statement

25 september 2019

Privacy Statement E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Toepassing
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij
 3. Verwerkt E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?
 4. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
 5. Hoe beschermen wij uw privacy?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 8. Uw privacyrechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) opdrachtgevers en leveranciers;
 2. Bezoekers aan het kantoor van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.;
 3. Bezoekers aan de website van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.;
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.;
 5. Sollicitanten;
 6. alle overige personen die met E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. contact opnemen of van wie E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en NAW gegevens, of andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • tijdens een bezoek aan (bouw)projecten van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V., waarbij uw naam en documentnummer van uw ID worden geregistreerd. Dit doen wij om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot ons bedrijfspand;
 • door een sollicitant persoonlijk aan E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. worden verstrekt bij het reageren op een vacature of bij een open vacature, zoals NAW gegevens, contactgegevens en een C.V. (met daarop bijvoorbeeld nationaliteit, geboortedatum, geslacht, referentiegegevens, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, etc.).

3. Verwerkt E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie,
strafrechtelijk verleden of geboorteland.
In beginsel verwerkt E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. geen bijzondere persoonsgegevens,
enkel als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders
toegelaten is bij of krachtens de wet en noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel.

4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst en de administratieve afhandeling hiervan;
 • voor het onderhouden van contact, middels bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten en versturen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • voor het registreren van bezoekers aan (bouw)projecten om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten en voor het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 • het verbeteren van de website van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken op de website van E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden of te bewaren.

5. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen
dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.
Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.
Onze contactgegevens zijn opgenomen onder sectie 10 van dit privacy statement.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te
verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder sectie 10 van dit privacy statement.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Het gebruik van cookies

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt
vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek
aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn
drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstelling worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.

Google Analytics

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. heeft hier geen invloed op. E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via
onderstaande gegevens. Wilt u hierbij altijd het onderwerp “privacy” gebruiken zodat we uw verzoek
of vraag zo spoedig mogelijk in behandeling kunnen nemen.

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.

Monitorstraat 23 te Amsterdam
020-6343638
info@wittebouw.nl

11. Wijzigingen in onze privacy statement

E. Witte Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. behoudt het recht om de privacy statement aan te passen.
De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

Neem contact op

Naam(Vereist)
Kantoor pand Witte Bouw Amsterdam Noord